എഐ ലേഖന ചുരുക്കം

AI ശക്തിയുപയോഗിച്ച് ദീർഘമായ ലേഖനങ്ങളെ സംഗ്രഹത്മകമായി പരിണമിപ്പിക്കൂ, കൂടുതൽ പ്രധാനമായ ജോലികള്‍ക്കായി നിങ്ങളുടെ സമയവും മാനസിക ഊർജ്ജവും മോചിപ്പിക്കൂ.

  • ⏱️ വിപുലമായ വായനയെ സംഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റുക, നിങ്ങളുടെ വിവര സേവനം മികച്ചതാക്കുക.
  • അനിവാര്യമായ പോയിന്റുകളിലും ഉൾക്കാഴ്ചകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ സാധാരണീകരിക്കുക.
  • 🔑 സംഗ്രഹ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകളും ലഭ്യമായ സമയവും അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുക.
  • 🔗 ഞങ്ങളുടെ ബീറ്റാ ഘട്ടത്തിൽ സൗജന്യമായി വായനയുടെ ഭാവിയെ അനുഭവിക്കുക.

പരിചയം പൂർത്തിയാക്കിയൊന്നും? സൈൻ ഇൻ

ai image customer womanai image customer manai image customer womanai image customer manai image customer woman
344+ആനന്ദപ്പെട്ട ഗ്രാഹകർ ലോകവ്യാപകം.

കാണപ്പെട്ടതുകൾക്ക്

CNN logoBBC logoForbes logoTechCrunch logoThe Guardian logoAsia Times logo

പ്രയോഗിച്ചത്

പ്രയോഗിച്ചത്

ഈ പുരാവസ്തു എന്‍റെ ഉത്പാദനശീലതയുടെ ഉപഗ്രാഹവുമായി ഒരു കളി-മാറ്റകാരനായിരുന്നു! നീളമൊന്നും സംക്ഷേപിക്കുന്നതിനായാവശ്യപ്പെടുന്ന അമൂല്യമായ പോയിന്റുകളികളായി വെള്ളം ചേരാന്‍ കഴിയുന്ന എനിക്ക് പോക്കിട്ടതും പ്രശ്നത്തും വലിഞ്ഞേയെങ്കില്‍. ഇതു മായയും അല്‍പം ശക്തിവാണം - വാചകത്തിലേയ്ക്ക് നീക്കുക, ബൂം, പൂര്‍ണ്ണമായ സാരം ഉണ്ടാവുന്നു.
ജെനിഫർ

ജെനിഫർ

ഒരേ സമയം ഏറ്റെടുക്കാൻ എങ്ങനെ രസകരമായി അനേക ലേഖനങ്ങൾ ഉപജീവ്യം ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഇന്ത്യസ്ട്രി വാർത്തയിൽ മുഴുവൻ നിലവാരം കാട്ടാൻ ഏറ്റവുമധികം വേഗം വലിയതായിരുന്നില്ല. സുരക്ഷിതമായി നല്ലത് എന്ന് പ്രാധാന്യത്തോടെ സംഖ്യയും പ്രധാനതയും അനുയോജ്യമാക്കുകയും എനിക്ക് വലിയതായി മാന്യമായിരിക്കുന്നു.
അങ്കിത എന്നത് അണ്മതി മലയാള ഭാഷയിലാണ്.

അങ്കിത എന്നത് അണ്മതി മലയാള ഭാഷയിലാണ്.

ആർട്ടിക്കിൾ സമ്മറൈസർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്നത് ഞാൻ വിവരം സേവിക്കുന്ന രീതിയെ ക്രാന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വസ്തുനിഘണ്ടുസൃഷ്ടിത പേജുകളിൽ ചളവുകൾ തിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ, ഞാൻ എനിക്ക് ആർട്ടിക്കിൾഏതെല്ലാ ലേഖനങ്ങളുടെ പ്രധാനാർഥം തന്നെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഉപകരണം അവന്റെ സമയം മൊത്തം മൊത്തം അമിതമായവരും ആവശ്യപ്പെട്ടവരുമായ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
ബെൻ

ബെൻ